megaSun 7900 alpha – nowość

Tego jeszcze nie było mega konkurs z megaSun!

Tą™cza w Twoim salonie – megaSun
Perfekcyjna opalenizna + Witamina D
Targi Solaria 2007 miały jednego bohatera, który nie tylko pokazał nowe urzą…dzenia, nowoczesne technologie, pionierskie rozwią…zania, ale wniósł do branży solaryjnej powiew świeżości. KBL Solarien, bo o tej firmie mowa, przygotowało wspaniała ekspozycją™, w której zadbano o każdy najdrobniejszy nawet element.

Jednak to nie tylko wspomniana ekspozycja tak zaszokowała wszystkich zwiedzają…cych, która zarówno z zewną…trz, jak i wewną…trz oglą…dało się z zapartym tchem, ale to przede wszystkim solaria i zastosowane w nich rozwią…zania. Wszą™dzie rozmieszczone hasła, które jakby magiczne zaklą™cia powtarzane są… przez wszystkich, p2 – to nowy trend wyznaczają…cy nową… jakość opalania, skutecznie poprawiają…cy produkcją™ melaniny, witaminy D co oczywiście ma bezpośredni wpływ na jakość opalania i aspekt zdrowotny.
jeśli chodzi o urzą…dzenia to pokazano trzy nowe solaria: megaSun 5800, megaSun 6800 i megaSun 7900 alpha. Cyfry były wprost proporcjonalne do wrażeń towarzyszą…cych podczas zapoznawania się z poszczególnymi modelami.

megaSun 7900 alpha to najwią™ksze solarium produkowane przez KBL, niezwykle szeroka, ergonomicznie profilowana leżanka, a nad nią… perfekcyjnie wyrzeźbiona kopuła zamykają…ca to arcydzieło sztuki solaryjnej. Podobnie jak w 5800 tu także mamy do czynienia z zmieniają…cą… się iluminacją…, ale wymiar w jakim dokonują… się te zmiany musi szokować. Tą™cza świateł miesza się z chromowanymi elementami oraz szklanymi ekranami, cał‚e urzą…dzenie mieni się tysię…cem barw. Oczarowani bryłą… tego solarium nie możemy jednak przejść oboją™tnie obok tego wszystkiego co kryje wną™trze tego megaSuna. Przyglą…dają…c się detalom można po prostu stracią‡ głową™. Otwarte urzą…dzenie wita nas niezwykle funkcjonalnym rozwią…zaniem, którym jest podwójny panel sterują…cy. W górnej pokrywie znajdują… się liczne przyciski pozwalają…ce nam na wybranie tuż przed opalaniem, czy chcemy aby w solarium włączona została aroma, aquaCool, megaVoice, czy airCon. Możemy wybrać rodzaj muzyki lub za pomocą… przenośnej pamią™ci posł‚uchać własnej muzyki. Opalanie stało się genialnie proste i równie komfortowe! Po zamknią™ciu górnej pokrywy widzimy świetnie rozwią…zany panel sterują…cy, z mega wyraźnym i dużym wyświetlaczem, przepią™knie wrysowanym w bryłą solarium. Tuż za głową… znajduje się nowy system głośników, z którego płynie muzyka w niesamowitej jakości, a w uszach słychać szmer głośników basowych. To solarium to spełnienie najskrytszych marzeń„ wszystkich miłośników opalania, tego jeszcze nie było. Za doskonał‚ą… i zdrową… opalenizną™ w tym urzą…dzeniu odpowiadają… 54 lampy, z czego 4 wykonano w oparciu o system p2. Można tylko przyklasną…ą‡ i cieszyą‡ się z tego, że właśnie megaSun wyznaczył ten nowy kierunek. Tego nie można było zrobią‡ lepiej!!!

megaSun 7900 alpha można doposażyą‡ we wszystkie dostą™pne na rynku nowości i dodatki.


Co kryje w sobie megaSun 6800? Warto skupią‡ się przede wszystkim na najnowszych technologiach tj.:

p2 – lampa pigmentacyjna nowego typuLampy pigmentują…ce, mocne a zarazem delikatne – to właśnie jest p2. A co z tego ma klient? Zalet jest wiele:

– perfekcyjne efekty opalania, wynikają…ce z szybkiego tworzenia melaniny
– biopozytywne efekty ważne dla naszego funkcjonowania, wywoływane poprzez tworzenie witaminy D3
– pewne uczucie delikatnego dla skóry opalania

megaDelikatnie i megaPewnie!


fs – Four season – zmiana barw w jednym solarium

Automatic

Dodatek w postaci automatic… steruje w zależności od mocy chłodzenia na ciało głośnością… muzyki i zdejmuje z klienta konieczność sterowania poziomem głośności

to jest megaWygodne!


USB Audio

To jest możliwe tylko w megaSun: podłączenie USB na zewną…trz solarium do ławtego i szybkiego podłączenia USB z muzyką… klienta.

Nowa seria megaSun jest wyposażona w to udogodnienie seryjnie.

Coż za megaIdea!


Electronic Power

dzięki nowej technologii z elektronicznymi dławikami zaoszczą™dźcie ok. 33% zużycia energii na każdej lampie.

Electronic Power oszczą™dza nie tylko koszty ale zmniejsza także tworzenie ciepła (!!!) i pozwala zmniejszyą‡ wagą™ solarium. Nowa seria megaSun 7900 i 6800 jest prawie o 100kg lżejsza od porównywalnych urządzeń„ z tradycyjnym wyposażeniem

To jest megaOszczą™dne!


Ci wszyscy, którzy pojechali do Kolonii w poszukiwaniu nowych urządzeń„ i szokują…cych nowinek technologicznych nie mogli czuą‡ się zawiedzeni. To co zrobili technicy z KBL musi wzbudzią‡ podziw, zresztą… nie jest tajemnicą…, że echa nowości megaSun były szeroko komentowane zarówno wśród gości zwiedzają…cych, jak i przez konkurencyjne firmy.

Tak daleko idą…cych zmian nie zanotowała żadna z konkurencyjnych marek, co więcej KBL postawił poprzeczką™ tak wysoko, że trudno bą™dzie nawet zbliżyą‡ się do tych rozwiązań.

Wszystkie nowe solaria megaSun doskonale wpisują… się w poszczególne segmenty rynku. Skończył się też wyraźnie czas w którym kolor solarium należało dokładnie wpisywać w przygotowane pod tą… usługą™ wną™trza. Teraz tą™cza barw może trwać wiecznie, możemy też wybrać jedne z kolorów i zatrzymać go w swoim salonie, tylko po to aby za kilka tygodni zaproponować klientom nową… kolorystyką™, która zapewne przez wielu bą™dzie tożsama z zamontowaniem nowego solarium.

Czerwony? Zielony? Niebieski?

Nie, dzią™kują™!

Wybieram megaSun!!!


Nasi partnerzy